Fevzi Çakmak Mah. 10438 Sok. No: 6 (42050) Karatay / Konya

ADİL ÇALIŞMA ORTAMININ OLUŞTURULMASI VE SÜRDÜRÜLMESI

ADİL ÇALIŞMA ORTAMININ OLUŞTURULMASI VE SÜRDÜRÜLMESİ

AMAÇ:

AL-SAN A.Ş., çalışanlar için adil bir çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini en önemli önceliklerinden biri olarak kabul etmektedir. İlgili tüm yasa ve düzenlemelerle uyumlu, adil, çalışana saygılı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ile çalışanların başarısının, gelişiminin ve bağlılığının artırılması hedeflenmektedir.

 

KAPSAM:

Aşağıdaki uygulama esasları, şirketin adil bir çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesine ilişkin temel ilkeleri belirlemektir.

 

UYGULAMA ESASLARI:

• Şirket uygulamaları istihdam ve çalışma hayatı ile ilgili olarak yürürlükteki tüm ilgili yasa ve düzenlemelere uyumludur. Şirket çalışanları da kendi faaliyetleri kapsamında tüm yasal gereklilikleri yerine getirir ve yasal düzenlemelere uygun davranır.

• AL-SAN A.Ş. insan kaynakları politika ve uygulamaları; işe alma, terfi-transfer-rotasyon, ücretlendirme, ödüllendirme, sosyal haklar vb. diğer tüm uygulamaların adil olmasını sağlar.

• Şirket içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılması kabul edilemez.

• Şirkette işbirliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratılıp çatışma ortamları önlenerek farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir şekilde çalışmaları sağlanır.

• Çalışanların özel hayatına ve kişisel alanlarına saygı gösterilir.

       - Kişiler arasındaki haberleşmeler taraf olmayan kişiler tarafından ihlal edilemez.
       - Hukuka uygun olarak kaydedilmiş olsa dahi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkalarına verilmesi/yayılması/ele geçirilmesi yasaktır.
       - İş yerlerinde iş ilişkisinin doğasından kaynaklanan ve devamında gerekli olabilecek personel özlük bilgileri amaçları dışında kullanılmaz ve kişilerin rızası olmadan 3. şahıslarla paylaşılmaz.
      - Tüm çalışanların özel ve aile hayatına saygı gösterilir.

• Çalışanların her türlü dokunulmazlıklarının yanında fiziksel, cinsel ve duygusal dokunulmazlıkları da gözetilir:

      - Çalışanların, işyerinde veya iş sebebiyle bulundukları herhangi bir yerde, fiziksel, cinsel ve/veya duygusal taciz yoluyla herhangi bir şekilde dokunulmazlıklarının ihlal edilmesi hukuka ve etik kurallara aykırıdır ve bu suça şirket tarafından hiçbir şekilde tolerans gösterilmemektedir.
      - Bir kimsenin vücut dokunulmazlığının cinsel davranışlarla ihlal edilmesi ve/veya bir kimsenin fiziksel temas olmaksızın cinsel amaçlı olarak taciz edilmesi, cinsel taciz olarak tanımlanmaktadır. Buna göre; bu tanım dahilinde değerlendirilebilecek herhangi bir davranışın sergilenmesi yasaktır.
      - Ayrıca, herhangi bir taciz hakkında şikayet ve bildirimde bulunan veya soruşturma esnasında yardımcı olan kişilere karşı olumsuz hal ve davranışlarda bulunanlara da aynı şekilde tolerans gösterilmemektedir.

• Hiçbir çalışan farklı cinsiyet, din, dil, ırk nedeniyle ayrıcalıklı uygulama talep edemez, kimseye ayrıcalık gösteremez ve özel bir uygulamaya tabi tutulamaz. Cinsiyet, din, dil, ırk gibi farklılıklardan faydalanılarak taviz alma veya verme kabul edilemez.

• İş yerleri fiziksel çalışma ortamı ve şartlarının tüm çalışanlar için sağlıklı ve güvenli olması sağlanır.

• Zorla çalıştırma yasaktır.

• Çalışanlar, yönetimle, çalışma şartlarına ilişkin olarak, taciz, göz dağı verilme ya da misilleme korkusu olmadan iletişim kurabilmelidirler.

• Çalışanlar, yerel kanuna uygun olarak, serbestçe bir araya gelebilme, sendikaya katılabilme, temsilcilerini seçebilme ve işçi konseylerine katılabilme özgürlüğüne sahip olmalıdır.

• Çalışanlara, işyeri sağlığı ve güvenliğine ilişkin uygulanabilir standartları sağlayan ya da aşan güvenli ve sağlıklı işyeri ortamı sağlanmalıdır.

• Ödemeler ve haklar, asgari ücret, fazla mesai ücreti ve diğer zorunlu yasal haklar bakımından kanunlara uygun ve rekabetçi olmalıdır.

• Ücretler aylık olarak ödenmeli, ücretler ayın ilk haftası çalışanların banka hesabına yatırılmalıdır.

• Çalışanlara tüm izin ve sosyal güvenlik hakları sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5510 madde 7-8,  İş Kanunu 4857 madde 81, İş Kanunu 4857 madde 6 (geçici), İş Kanunu 1275 madde 14 hükümlerine

göre verilmeli ve yapımalıdır.

KADIN İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI VE GEBELİK HAKLARI:

• Anne doğumdan 8 hafta önce ve 8 hafta da sonra olmak üzere ücretli gebelik izni alır. (Çoklu doğumlarda 18 haftadır.)

• Doğumdan sonra ayrıca 6 ay ücretsiz doğum izni de alınabilinir.

• Hamile kadın gece çalışmaya zorlanamaz.

• Emziren kadınlar (doğumu izleyen 6 ay için) gece çalışamazlar.

• Hamile ve emziren kadınlar tehlikeli işlerde çalışamazlar.

• Hamilelik dönemi boyunca hamile çalışan işten çıkarılamaz.

• 150 bayandan fazla çalışanı olan iş yerleri kreş sağlamalıdırlar.

• Emziren Bayan, doğumdan sonra 1 yıl boyunca, günlük 1,5 saatlik emzirme iznine hak kazanır.

• Hamile bayanlar, emziren bayanlar ve yeni doğum yapmış çalışanlar günde 7,5 saatten fazla çalıştırılamazlar.ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI:

Genç işçi: 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi tanımlar.
Çocuk işçi: 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişiyi tanımlar.

• Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanununun 71 inci maddesi gereğince, 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından yasak olan işler ile 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış genç işçilerin çalışmasına izin verilecek işler, 14 yaşını bitirmiş ve ilköğretimini tamamlamış çocukların çalıştırılabilecekleri hafif işler ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

• Yapısı ve niteliği itibariyle ve yerine getirilmesi sırasındaki özel koşullara göre;

     - Çocukların gelişmelerine veya sağlık ve güvenliklerine zararlı etki ihtimali olmayan,
     - Okula devamını, mesleki eğitimini veya yetkili merciler tarafından onaylanmış eğitim programına katılımını ve bu tür faaliyetlerden yararlanmasını engellemeyen işleri ifade eder.

• AL-SAN A.Ş. çalışma ortamı TEHLİKELİ sınıfında olduğundan çocuk işçi çalıştırmamaktadır.

• Çeşitli zamanlarda (Yaz ve Sömester dönemlerinde) Genç işçi çalıştırdığı takdirde "Resmi Gazete 06.04.2004 Tarih ve 25.425 Sayılı ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" lerine uygun olarak hareket etmekte gerekli belge ve izinleri almakta, tehlike doğurabilecek ortamlarda çalıştırılmamaktadır.

ÇALIŞMA SAATLERİ:

• Normal çalışma saatleri;

     - Haftalık 45 saattir.
     - Toplam günlük çalışma saati (normal artı fazla mesai) 11 saati aşamaz.
     - Gece vardiyası 7,5 saati geçemez.
     - Temel zorunlu eğitim bitirmiş ama okumayı bırakmış gençler için günde maksimum 7 saat, haftada maksimum 35 saattir.
     - 15 ve 18 yaş arası genç çalışanlar için günde maksimum 8 saat , haftada maksimum 40 saattir.
     - Genç çalışanlar fazla mesai yapamazlar.

• Fazla mesai saatleri;

    - Haftalık 45 saati aşan çalışma saatleri olarak tanımlanır.
    - Toplam günlük çalışma 11 saati aşamaz
    - Yıllık fazla mesai 270 saati aşamaz.
    - Haftalık normal çalışma süresi, haftanın çalışılan günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir.
    - Fazla mesai zorunlu olamaz.

• Dinlenme zamanı;

    - Hafta tatili: 7 günlük zaman periyodu içerisinde kesintisiz 24 saat haftalık tatil.
    - Günlük dinlenme arası: çalışanlar ücretsiz olarak şu dinlenme aralarını hak ederler:

           o 4 saat ve daha az çalışmalar için 15 dakika,
           o 4 saat ila 7,5 saat arası (7,5 saat dahil) çalışmalar için 30 dakika,
           o 7.5 saatten fazla çalışmalar için 1 saat,
           o Günlük dinlenmeler çalışma saatlerinden sayılmaz.

    - 2 çalışma günü arası dinlenme,

           o Çalışanlar 2 vardiya arasında kesintisiz 11 saat dinlenmelidirler.

• Uygunluğun sağlanması;

    - Zaman kayıt sistemi kullanılmaktadır.
    - Haftalık çalışmalar mecburi kalınmadıkça sınırlandırılmaktadır.
    - Fazla mesai ödemeleri ilgili kanun hükümlerine göre ödenmektedir.
    - Zorunlu dinlenme zamanları oluşturulmuştur.
    - Fazla mesailerin için talep formu alınmıştır.

POLİTİKA İHLALERİNİN BİLDİRİMİ:

• Öncelikle İş Etiği Kuralları ile ilgili hususlar belirli aralıklarla çalışanlarına anlatılmalı ve hatırlatılmalıdır.

• Bir çalışan yada AL-SAN A.Ş. adına hareket eden bir kişinin işbu politikaya aykırı hareket ettiği yönünde görüş ya da şüphe varsa, AL-SAN A.Ş.’ nin Etik Temsilcisi'ne veya Etik Kurul’a iletilmelidir.

• AL-SAN A.Ş. dürüst ve şeffaf bir yaklaşımı teşvik etmekte olup; iyi niyetle içten kaygılarını dile getiren herhangi bir çalışanını ya da Şirket adına hareket eden bir kişiyi desteklemektedir ve bildirimleri gizli tutmaktadır.

• Hiçbir çalışan AL-SAN A.Ş Etik Temsilcisi'ne veya etik kurul’a yapmış olduğu etik kural ihlali olduğuna inandığı bir bildirim nedeniyle baskı veya cezalandırmaya tabi tutulamaz. Etik kurul’un yazılı oluru alınmadan görev kapsamı veya işinde bu nedenle bir değişiklik yapılamaz.

• Bildirim yapan kişinin, bu tür bir muameleye maruz kalması durumunda bunu AL-SAN A.Ş. Etik Kurul’a iletmesi gerekmektedir.

• Mal ve hizmet alınan firma ya da iş ortaklarına ve çalışanlarına AL-SAN A.Ş. Etik Temsilcisi ve Etik Kurulu rolü hakkında düzenli hatırlatma yapması ve böyle durumlarla karşılaşmaları durumunda Etik Hat’ta bildirim yapmalarını teşvik etmeleri beklenmektedir.

Size sayfamızda mümkün olan en iyi deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Kullandığımız çerezler ve bunları nasıl devre dışı bırakacağınız hakkında bilgi edinmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz. Sayfamızdaki ziyaretinize devam ederek çerez kullanımını onaylamış olursunuz. Daha Fazla Bilgi Tamam